Mezinárodní kongres porodních asistentek 2014, Praha

 

ICM je světová organizace, která podporuje porodní asistentky a pracuje ve snaze posílit profesní organizace porodních asistentek na celosvětové úrovni.

Cílem ICM je celosvětově podporovat nejen práva žen, ale i dostupnost péče o ženu před, během a po porodu. V současné době má ICM přes 100 členských organizací reprezentujících porodní asistentky. Spolupracuje s organizacemi World Health Organisation, Unicef.

 

Motto konference:              Svět potřebuje porodní asistentky nyní více, než kdykoli předtím…

Cílem kongresu ICM:          Sdílení znalostí mezi porodními asistentkami z celého světa na vysoké odborné   úrovni.

Téma kongresu:                  Porodní asistence: Globální zlepšení zdraví žen

 

Hlavním obsahem přednášek na konferenci byla špatná úroveň dostupnosti péče porodních asistentek v některých zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

 

Průběh

Kongres proběhl ve dnech 1. - 5. června 2014.

Více než 3700 účastnic z celého světa si vyposlechlo desítky přednášek. Každý den měl své hlavní téma prezentované subtématem kongresu:

·         Překlenovací: porodnictví a právo žen na zdraví

·         Přístup: překonání propasti tak, aby se zlepšila péče a její výsledky pro ženy i jejich rodiny

·         Vzdělání: most k porodnictví a autonomie žen

·         Porodní asistentka: přemostění kultury a praxe

Skladba přednášek byla velmi pestrá. V přednáškách vyzvaní přednášející prezentovali myšlenky vztahující se k hlavnímu tématu dne. Přednášky probíhaly v sekcích. Součástí byly i workshopy a sympozia. Bohatá byla i posterová sekce.

 

Vybrané přednášky – mateřské mléko, kojení

·         Náhrady kojení v nemocnicích pro novorozence a statut kojení během prvních 6 měsíců

·         Podpora kojení v lokální komunitě – kontrolovaná studie

·         Odstříkávání mateřského mléka: řízené nebo volné?,

·         „Kousek svobody“: perspektiva v ideologii s vynálezem odsávaček

Všechny přednášky zdůrazňovaly význam kojení pro psychický i sociální vývoj dítěte.

Na druhou stranu byla zdůrazňována i svobodná volba matky.

 

Podpora kojení ve Finsku /Katja Koskinen/

Přednáška se týkala principů, které jsou využívány při podpoře kojení ve Finsku.

Poradenství kojení by mělo být zahrnuto do pravidelného zdravotního vyšetření a rodinného vzdělávání v poradně. WHO / UNICEF „Dětská Friendly Hospital Initiative“ by měla být realizována ve všech porodnicích a poradenství kojení by mělo být součástí pravidelných zdravotních prohlídek v dětských klinikách tak dlouho, jak je dítě kojeno. Zdravotničtí pracovníci by měli mít dostatečné školení v oblasti poradenství kojení.

Výsledky jsou založeny na analýze celostátního průzkumu, který se provádí každých pět let od roku 1995. (Naposledy byly shromážděny údaje od listopadu 2010 do května 2011.) Zúčastnilo se 525 dětských zdravotních klinik (60%), 846 sester veřejného zdraví (PHN) odpovídalo na otázky týkající se jejich vzdělání a pracovních zkušeností. 5398 rodičů dětí ve věku 2 týdny až 12 měsíců bylo dotazováno na pravidelné návštěvy na dětské zdravotní klinice, což představuje vzorek 8% dětí narozených ve Finsku v roce 2010.

Téměř všechny děti mladší než 1 měsíc jsou kojeny (92%). 65% dětí pod jeden měsíc je výlučně kojeno. 55% dětí ve věku 4 měsíce dostává pevnou stravu. 15% dětí ve věku 5 měsíců je výlučně kojeno a navíc 51% je částečně kojeno. Ve věku jednoho roku je kojenojen 41% dětí.
Z faktorů vztahujících se k délce kojení bylo identifikováno, že nízký věk matky, nízká úroveň vzdělání a kouření jsou spojeny s kratší dobou trvání kojení. U otců má stejně negativní vliv nízká úroveň vzdělání a kouření. Dále bylo prokázáno, že první dítě je kojeno po kratší dobu než další děti. Předčasně narozené děti (narozené před 37. týdnem těhotenství) jsou kojeny kratší dobu, než donošení kojenci.

Přestože je vidět pozitivní vývoj v problematice kojení, zvýšenou pozornost je nutno věnovat kampaním o kojení pro mladé matky, svobodné matky, rodiče s nízkou úrovní vzdělání a kuřáky.
Základní úroveň vzdělávání ošetřovatelských pracovníků v dětských nemocnicích je dostatečná, ale u lékařů je ještě prostor pro osvětu a vzdělávání v problematice kojení.

 

Podpora kojení  /Dr. Kath Ryan/

V listopadu 2008, jako součást velké investice do propagace kojení, čtyři vlády Spojeného království zahájily kampaň, kdy bylo zdarma k dispozici pro všechny těhotné ženy ve Spojeném království (UK) DVD s názvem "Význam kojení". To se skládalo z krátkého filmu, kde předávalo své zkušenosti z kojení devět žen, doplněné řadou pěti kratších filmů zaměřených na specifické aspekty kojení.

V přednášce zazněly závěry studie, která analyzovala změny v postojích žen
ke kojení dítěte. Studie byla rozdělena do tří fází.

1. fáze provedena před nasazením DVD, používala sběr dat pomocí dotazníků zaslaných poštou ženám ve 20. a 35. týdnu těhotenství a v šesti týdnech po porodu.

2. fáze provedena po uvedení DVD, použila stejný dotazník.

3. fáze obsahovala kvalitativní výzkum zahrnující telefonické rozhovory.

Zjištění z 1. fáze naznačují, že mateřské postoje k výživě kojence se významně liší v různých stádiích těhotenství a po porodu. Kromě toho většina postojů spadla do poloviny skóre, což může naznačovat, že mnoho žen má ambivalentní postoj ke svým volbám v otázkách kojení.

Zjištění z 2. fáze prokázala významné zlepšení v postojích ke kojení po porodu. Největší zlepšení bylo dosaženo ve věkové skupině 30 – 34 let.

Zjištění z2. a 3. fáze ukázaly, že vliv sledování DVD byl zejména u prvorodiček a dále u všech respondentek v době krátce po zhlédnutí DVD. Obecně vliv DVD nebyl tak průkazný, jak by se dalo očekávat. Nicméně matky oceňovaly, že DVD bylo užitečné při pomoci s technikou kojení a k edukaci partnera.

Porodní asistentky DVD oceňovaly jako výukový prostředek a ocenily, že překladem do více jazyků bylo DVD velmi užitečné při podpoře pro ženy z etnických menšin.

 

Další odborné přednášky pro PA v nemocnici a komunitní péči

 • kompetence PA
 • podpora volby místa porodu
 • porod koncem pánevním /workshop/
 • postgraduální vzdělávání PA
 • edukace dětí, podpora plánovaného rodičovství
 • aplikace Entonoxu během porodu
 • péče o kůži novorozenců, baby masáže
 • vhodné způsoby uspávání novorozenců
 • pomůcky během porodu /porodní stoličky a jiné pomůcky/
 • představení jednotlivých světových univerzit pro obor PA
 • výživa kojenců během prvního roku života

 

Podpora porodních asistentek ve 21. století – všeobecná shrnutí a výstup

Závěrem po zhlédnutí cca 20 přednášek je zřejmé, že podpora vzdělávání a kompetencí porodních asistentek v celosvětovém měřítku prokazatelně snižuje úmrtnost novorozenců a zlepšuje zdravotní stav matek. Tento fakt je nejvíce citelný v zemích s nízkým socioekonomickým statusem, jako jsou země latinsko-americké, africké a asijské. Zde dosahuje perinatální úmrtnost někdy až 90%. Statistická data zveřejnil Populační fond OSN /UNFPA/  spolu s ICM, WHO a dalšími partnery.

Cesta do roku 2030

Jedná se o vizi, dle které by měly mít všechny ženy ve fertilním věku, včetně adolescentek, přístup ke standardizované péči porodní asistentky.  Úpravou legislativy pro vzdělávání a výkon péče porodních asistentek se předpokládá zlepšení jejich dostupnosti.

Plánovaná opatření, která potencionálně zvýší míru přežití rodiček a novorozenců:

·         Zajištění sexuální výchovy pro dívky i chlapce

·         Používání a osvěta stran prostředků antikoncepce

·         Plánování rodiny s využitím moderních antikoncepčních metod

·         Zajištění alespoň 4 prohlídek v rámci péče PA během gravidity

·         Zapojení žen do rozhodování, jaká péče se jim a jejich novorozenci dostane

·         Poskytování účinné a týmové (komplexní) péče porodnického týmu

KOMPETENCE porodních asistentek

Důležité a tedy stěžejní zůstávají KOMPETENCE porodních asistentek.           

Porodní péče má být nejen dostupná, kvalitní a přístupná, ale také přijatelná. Stále není k dispozici dostatek odpovídajícím způsobem vzdělaných porodních asistentek zajišťujících zdravotní péči o ženy a děti. Jen 22 procent sledovaných států má dnes dostatečný počet erudovaných a tedy adekvátně vyškolených (dle mezinárodních standardů) porodních asistentek, které jsou schopné uspokojit základní potřeby matek a novorozenců. 

Česká republika nepatří mezi země s vysokou mortalitou, nicméně i zde je naléhavá potřeba posílení kompetencí PA. Mělo by se tak stát, dle prohlášení ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, vytvořením nové pracovní skupiny, která by se touto problematikou měla zajímat. V březnu roku 2014 podepsalo MZČR memorandum se zástupkyněmi všech sdružení PA o spolupráci, kde se zavazuje ke společnému úsilí při změně koncepce porodní asistence v ČR včetně změn v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání PA.

 

Závěrem malé shrnutí, Globální výzva

Pro záchranu většího počtu žen a jejich novorozenců je třeba, aby jednotlivé státy:

·         Dbaly na kvalitní vzdělávání porodních asistentek, regulovaly jejich činnost a efektivně řídily lidské a finanční zdroje

·         Podporovaly kvalitní vzdělávací programy pro PA

·         Podporovaly regulační opatření a legislativní změny pro výkon praxe PA

·         Zajistily péči PA v rámci národních finančních rozpočtů

·         Zajistily univerzální přístup ženám k péči PA

·         Zvýšily kompetence a způsobilost PA k životu ohrožujícím výkonům

·         Posilovaly pozici a počet organizací tvořenými PA

·         Shromažďovaly a poskytovaly statistické informace o péči PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Medelu CZ zpracovala:

MUDr. Lenka Martolosová, gyn.-por. oddělení, Masarykova nemocnice v Rakovníku

 


Přiložené soubory